Velkommen til 

Grundejerforeningen Solvænget

Bestyrelsen


Grundejerforeningen Solvængets bestyrelse består af:


Formand: 
Bo L. Hansen, Brøndbyskel 18, 2650 Hvidovre


Kasserer

John Egebo, Rebæk Allé 58, 2650 Hvidovre


Sekretær

Flemming Stryhn Jørgensen, Rebæk Allé 62, 2650 Hvidovre


Bestyrelsesmedlemmer
Lisbeth Clausen, Præstemosen 78, 2650 Hvidovre

Pia Erikstrup, Brøndbyskel 14, 2650 Hvidovre


Revisor
Vibeke Brun Jørgensen, Rebæk Allé 62, 2650 Hvidovre


Vedtægter


Grundejerforeningen Solvængets vedtægter er sidst opdateret maj 2021.VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN


”SOLVÆNGET”


I HVIDOVRE


Vedtaget maj 2021
§1:  Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Solvænget”, se vedlagte bilag 1. Foreningens hjemsted er Hvidovre, under hvis jurisdiktion den i enhver henseende hører. Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen.§2:  Foreningens formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser. Alle medlemmer er forpligtet til at respektere foreningens love og er forpligtet til at betale det kontingent, som foreningen ‐ efter beslutning på generalforsamlingen – pålægger sine medlemmer. Medlemmerne har i øvrigt intet solidarisk ansvar i forbindelse med køb af grundene eller disses fremtidige benyttelse.§3:  Medlemskab

Alle ejere af parceller, der er udstykket fra matr. nr. 6 al og 6 am, Hvidovre, og som har tillagt villa‐servitut, er i henhold til betingelserne ved køb af grundene forpligtet til at være medlemmer af foreningen. Medlemmerne kan kun udtræde af foreningen ved salg af deres grund.§4:  Fastsættelse og betaling af kontingent

Medlemmerne betaler et årskontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Opkrævningen af det på generalforsamlingen vedtagne kontingent for indeværende regnskabsår, sker i forbindelse med udsendelse af referatet for generalforsamlingen, der skal være udsendt senest 14 dage efter afholdelsen. Såfremt kontingentet ikke er tilgået kassereren senest den 31. maj, vil der ved udsendelse af anbefalet rykkerskrivelse blive opkrævet et gebyr på kr. 100. Bliver kontingentet da ikke indbetalt, vil det uden yderligere varsel blive opkrævet ad retslig vej, og alle påløbne omkostninger udredes af den pågældende parcelejer.


Kontingentets størrelse kan til enhver tid fastsættes ved almindeligt stemmeflertal af generalforsamlingen i grundejerforeningen.


Af kontingent‐indtægten afholdes udgifter til den fornødne administration, samt andre opgaver som grundejerforeningen påtager sig på medlemmernes vegne.§5:  Udtræden af grundejerforeningen
Når et medlem sælger sin grund, indtræder de nye ejere i foreningen. Det udtrædende medlem har intet krav på det indbetalte kontingent, eller på nogen anden andel i foreningens formue. Foreningen fører protokol over samtlige medlemmer og deres bopæl. Medlemmerne har pligt til ved salg af deres grund at underrette foreningen herom.§6:  Ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hver parcel. Den tilsendte indkaldelse tjener som legitimation til generalforsamlingen.§7:  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte bestyrelsen finder det fornødent. Ligeledes kan ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer dette til bestyrelsen. Begæringen skal indeholde angivelse af de sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger senest 14 dage efter at kravet er fremsat. Indkaldelsen skal ske med 8 dages varsel til foreningens medlemmer.§8:  Dagsorden
Sammen med indkaldelse til generalforsamling fremsendes dagsorden. Medlemmer der ønsker forslag behandlet på generalforsamling, må senest 8 dage forinden fremsende disse skriftligt til formanden. På generalforsamlingen kan kun behandles forslag der er rettidigt fremsendt.


Standard dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent. Valg af stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Valg af: (de bestyrelsesmedlemmer, eller revisor der er på valg)

5. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

6. Fastsættelse af kontingent.
7. Eventuelt.§9:  Generalforsamlingens beføjelser

Generalforsamlingen er højeste myndighed. Hver parcel har 2 stemmer. Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre lovbestemmelser, samt træffe andre bestemmelser angående medlemmernes fælles interesser og anliggender. Vedtagelser på generalforsamlingen godkendes uanset de opmødtes antal. Afstemningen sker ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, såfremt ingen anden afstemningsform måtte kræves af bestyrelsen, eller af minimum 5 fremmødte medlemmer af grundejerforeningen.§10:  Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen skal bestå af 3‐5 medlemmer; formand, sekretær og kasserer samt optil 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. Formand og kasserer vælges særskilt. På generalforsamlingen i lige år afgår formand og et menigt bestyrelsesmedlem, og i ulige år kasserer, sekretær og et menigt bestyrelsesmedlem.§11:  Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har den daglige ledelse i alle foreningens anliggender. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når begæring herom fremsættes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Protokollen over bestyrelsens forhandlinger føres af sekretæren, og oplæses ved mødernes afslutning.§12:  Foreningens økonomiske midler
Foreningens økonomiske midler forefindes på bankkonto. Alene formanden og kassererens underskrift i forening berettiger til udbetaling fra kontoen.


§12a: Tegningsregel

Foreningen tegnes af formanden og kasseren i forening.§13:  Regnskab
På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor. Genvalg kan finde sted. Revisor skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt, og forvisse sig om, at de i regnskaberne opførte aktiver er til stede.


Revisor har ret til i regnskabsåret løbende at efterse kontoudskrifter fra banken, kontrollere kassebeholdningen mv. Kassereren må ikke ligge inde med større kontant beløb af foreningens midler.


Regnskabet skal være revisorerne i hænde, således at det er revideret og kan udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.


Regnskabsåret er kalenderåret.§14:  Klager
Klager og andre forhold vedrørende foreningen skal indgives skriftligt til foreningens formand. Dette gælder også information,som ønskes formidlet via grundejerforeningens hjemmeside. For generel information henvises øvrigt til grundejerforeningens hjemmeside: www.solvaenget.comVedtaget på generalforsamlingen d. 25. maj 2021

Bestyrelsen

Adresse oversigt


Følgende adresser hører ind under grundejerforeningen Solvænget


Kirkebroen

Rebæk Allé 

Præstemosen

Skelbrovej

Brøndbyskel

Kirkebroen 51 Kirkebroen 53 Kirkebroen 54 Kirkebroen 55 Kirkebroen 57 Kirkebroen 59 Kirkebroen 61 Kirkebroen 63 Kirkebroen 65 Kirkebroen 67 Kirkebroen 69 Kirkebroen 71 Kirkebroen 73 Kirkebroen 75 Kirkebroen 77

Rebæk Allé 44

Rebæk Allé 46

Rebæk Allé 48

Rebæk Allé 50

Rebæk Allé 50A st.

Rebæk Allé 54

Rebæk Allé 56

Rebæk Allé 58

Rebæk Allé 60

Rebæk Allé 62

Præstemosen 54 Præstemosen 56 Præstemosen 58 Præstemosen 60 Præstemosen 62 Præstemosen 66 Præstemosen 68 Præstemosen 70 Præstemosen 72 Præstemosen 74 Præstemosen 76 Præstemosen 78 Præstemosen 80 Præstemosen 82 Præstemosen 84

Skelbrovej 3 Skelbrovej 4 Skelbrovej 5 Skelbrovej 7 Skelbrovej 8 Skelbrovej 9 Skelbrovej 11

Brøndbyskel 1 Brøndbyskel 3 Brøndbyskel 4 Brøndbyskel 5 Brøndbyskel 6 Brøndbyskel 7 Brøndbyskel 8 Brøndbyskel 9 Brøndbyskel 10 Brøndbyskel 11 Brøndbyskel 12 Brøndbyskel 13 Brøndbyskel 14 Brøndbyskel 15 Brøndbyskel 16 Brøndbyskel 17 Brøndbyskel 18 Brøndbyskel 19 Brøndbyskel 20 Brøndbyskel 22 Brøndbyskel 24 Brøndbyskel 26

Hjælp til ejendomsmægler


Her under findes svar på de spørgsmål der ofte stilles i forbindelse med salg af ejendomme beliggende i grundejerforeningen Solvænget.


Hvis der er behov for yderligere oplysninger, eller ønske om at få udfyldt et specifikt skema, vil bestyrelsen af Solvænget opkræve et ekspeditionsgebyr på kr. 250,00.


Er der medlemspligt af grundejerforeningen?


JA

Grundejerforeningskontingentet:


kr. 0


Er der restance til foreningen?

NEJ - Ingen restance pr. marts 2024.


Påhviler der grundejerforeningens medlemmer fællesgæld?


NEJ

Betales der indskud til foreningen?


NEJ

Gebyr til foreningen for at registrere overdragelsen, som skal betales af sælger/køber?


Ingen

Er der antenneforening?


NEJ

Formand:

Bo L. Hansen,
Brøndbyskel 18, 2650 Hvidovre


Kasserer:

John Egebo,
Rebæk Allé 58, 2650 Hvidovre


Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og budget:

Referat af de seneste afholdte ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i grundejerforeningen:


Grundejerforeningens vedtægter: